Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Συλλογή Δικαιολογητικών Επιχορήγησης
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Συλλογή Δικαιολογητικών Επιχορήγησης
 

Η διαδικασία πιστοποίησης δαπανών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεδομένων των χρονικών περιορισμών του Γ’ ΚΠΣ δεν θα είναι εφικτή καμία καταβολή επιχορήγησης  μετά τις 15.06.2009. Κατά συνέπεια, συνίσταται εκ των προτέρων να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών καταβολής της επιχορήγησης (και πιο συγκεκριμένα του αντίστοιχου πιστοποιηθέντος ποσού) από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα και να προσκομιστούν αμέσως μόλις ζητηθούν από την ΚτΠ Α.Ε.

Για την καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

§  Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παραγρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92),

§  Φορολογική ενημερότητα,

§  Ασφαλιστική ενημερότητα.

§  Βεβαίωση μη πτώχευσης

§  Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση.

Επισημαίνεται ότι:

Σε περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην επιχείρηση, μπορούν να υποβάλλονται:

§  Αντίγραφο των αριθμών πρωτοκόλλου των αιτήσεων της επιχείρησης προς το αρμόδιο πρωτοδικείο για την έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων

§  Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης με την οποία θα βεβαιώνει:

§  την ημερομηνία προσκόμισης των βεβαιώσεων

§  ότι γνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι βεβαιώσεις μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση η ΚτΠ Α.Ε. τηρεί το δικαίωμα ανάκτησης της καταβληθείσας επιχορήγησης με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά:

§  πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 15.06.2009

§  θα υποβληθούν σε συνέχεια της επιστολής εκκαθάρισης που αποστέλλεται στην επιχείρηση με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Τα δικαιολογητικά επιχορήγησης θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως (συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Ηλιουπόλεως 2-4,
Υμηττός, Αθήνα, Τ.Κ. 172 37Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Επιχορήγησης θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη (όπως περιγράφεται στον Οδηγό Υποβολής παρ. 8.2):ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «e-Services»
Επωνυμία επιχείρησης:  «………………….»
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης:  «………………….»
Κωδικός Πρότασης (*):  «ES - ……….»

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/04/2009

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.