Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα
Γενικά
  GHS
  Η Δράση
  Που Απευθύνεται
  Χρονικός Προγραμματισμός
  Τί Επιδοτείται
  Προϋπολογισμός
Περιεχόμενα
  Προκήρυξη
  Επίσημη Ημερομηνία Προκήρυξης της Δράσης και Επιλεξιμότητα Δαπανών
  Γενικές Κατευθύνσεις
  Χαρακτηρισμός περιοχών βάσει μειονεκτικότητας
  Επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης
  Γενικές Κατευθύνσεις
  Επίσημοι Οδηγοί
  Οδηγός Υποβολής
  Οδηγός Αξιολόγησης
  Οδηγός Υλοποίησης
  Υποβολή Προτάσεων
  Ολοκλήρωση Διαδικασίας Ηλεκτρονικής & Έντυπης Υποβολής Προτάσεων
  Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων
  Διαδικασία και Αρχεία Υποβολής Πρότασης
  Αξιολόγηση Προτάσεων
  Αποτελέσματα Αιτημάτων Επαναξέτασης
  Αναλυτικό εγκεκριμένο Φυσικό & Οικονομικό Αντικείμενο έργων
  Ανακοίνωση εκπρόθεσμων εγγράφων
  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης e-Services
  Υλοποίηση Έργων
  Συλλογή Δικαιολογητικών Επιχορήγησης
  Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης
  Διαδικασία και αρχεία υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης
  Διευκρινίσεις σχετικά με τροποποιήσεις
  Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου
  Απαιτούμενες ενέργειες δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  Πρώτης Σελίδας
  Υπουργείο Ανάπτυξης
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"
  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
  Ψηφιακή Ελλάδα
Λοιπές Υπηρεσίες
  Υποβολή Πρότασης
  HelpDesk
  FAQs (Συχνές Ερωτήσεις)
  Συμετοχή
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.